آیا شرکت ها باید به هر قیمت ممکن نوآوری کنند ؟ نوآوری به هر قیمت ممکن چه پیامد هایی برای سازمان ها به همراه دارد ؟ چرا هیچ کدام از چارچوب های ارزش سنتی و پیشین از قدرت پیش بینی… ادامه