آینده تجارت شما را متحول می کنیم
  
  

قدرت مدیران

بازی قدرت مدیران

بازی قدرت مدیران را چگونه باید اجرا کرد ؟ آیا راه های افزایش نفوذ مدیریت را می دانید ؟ فرهنگ جامعه ممکن است کارمندان و مدیران دیگر ار به سمت نافرمانی و رفتار های خارج از عرف سازمانی بکشاند و… ادامه

آخرین مقالات