مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

پروژه های

چگونگی برخورد با پروژه های نوآورانه

نوآورانه : آیا به ناکامی کشیده شدن هر پروژه ای را باید به پای مدیران نوشت ؟ آیا همیشه مدیران مسئول شکست سازمان ها در برخورد با تکنولوژی ها است ؟ سازمان ها در برخورد با پروژه های نوآورانه چگونه… ادامه

آخرین مقالات وب سایت