مشاوره مدیریت و کسب و کار

بسترساز فساد مالی

آیا فرهنگ یک جامعه بسترساز فساد مالی است؟

آیا فرهنگ یک جامعه بسترساز فساد مالی است ؟چگونه در عمق فرهنگ یک جامعه نتایج حاصل از فساد تحسین می شود ؟ آیا فرهنگ کشور، فساد را مورد تحسین قرار می دهد ؟ چه عواملی زمینه ساز بروز فساد مالی… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت