مشاوره مدیریت و کسب و کار

تفننی

کسب و کار تفننی ، یک نگاه کوته‌فکرانه‌

چرا کسب و کار تفننی را حاصل یک نگاه کوته فکرانه می دانند ؟ چرا کسب و کار تفننی منجر به شکست می شود ؟ چگونه می تواننگاه تفننی را مهار و رفع کرد ؟ مسئول اصلی شکست کسب و… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت