مشاوره مدیریت و کسب و کار

تقسیم بندی مشتریان

دسته بندی مشتریان : راغب ، بالقوه و مشتری

مشتریانی که در فرآیند فروش با آنها برخورد داریم را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد. دسته بندی مشرتیان در سه گروه راغب ، بالقوه و مشتری واقعی قرار دارند. در این مقاله به بررسی این تعارف می… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت