مشاوره مدیریت و کسب و کار

توسعه پایدار

تغییر مدارس کسب وکار به سوی توسعه پایدار

چه روش هایی برای تغییر مدارس کسب وکار به سوی توسعه پایدار وجود دارد ؟ فرضیه‌های عملکرد مدارس کسب‌وکار و الگوی مناسب برای آنها در ارتباط با توسعه پایدار چیست ؟ توسعه پایدار چه جایگاهی در مدارس کسب وکار… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت