مشاوره مدیریت و کسب و کار

دست

 دست از ایدئولوژی خود برندارید

ضرورت یک ماموریت و ایدئولوژی مشخص برای سازمان در چیست ؟ سازمان چگونه می تواند به ماموریت و ایدئولوژی خود پایبند باشد ؟ رمز موفقیت شرکت هایی مانند آمازون و اپل در چیست ؟  چرا برخی از مدیران از… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت