آیا شرکت ها باید به هر قیمت ممکن افزایش نوآوری کنند ؟  افزایش نوآوری به هر قیمت ممکن چه پیامد هایی برای سازمان ها به همراه دارد ؟ چرا هیچ کدام از چارچوب های ارزش سنتی و پیشین… بیشتر بخوانید