مشاوره مدیریت و کسب و کار

دردسرهای

دردسرهای کوتاه مدت مدیران برای اهداف بلندمدت

دردسرهای کوتاه مدت مدیرانی که اهداف بلندمدت دارند چه هستند ؟ مدیرانی که تمرکز بلند مدت دارند در چه معیارهایی موفق ترند ؟ چرا مدیرانی که روی دیدگاه بلندمدت تمرکز دارند در ابتدا عملکرد پایینی دارند ؟ چرا تعداد کمی… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت